Giriş Yap

Üyelik Avantajlarımız

  1. Danışmanlık Hizmetleri : Ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyaçları olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek, veya

bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

  1. İstatistik Hizmetleri : Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri

içerisindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri yapmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kayıt etmek ve mümkün olan vasıtalarla yaymak,

  1. Tanzim ve Tasdik Hizmetleri : Menşe şahadetnameleri, fatura suretlerinin tasdiki, rayiç fiyatların tasdiki, bilirkişi ve eksper raporları, kapasite raporları, iş makineleri tescil belgeleri, ihracat belgeleri (ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1), Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ile üye kimlik kartları, tahsis ve sarfiyat belgeleri vb.

  2. Sosyal Hizmetler : Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen her türlü iş koluna ait fuar ve organizasyonların duyurularını yapmak, katılımcıları yönlendirmek, il ticaret ve sanayi hayatının gelişen teknolojiye uyumunu sağlamaya yardımcı olmak, ilin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimini sağlamak,

Yukarıda dört ana başlık altında görülen ve çeşitli kanunlarla çerçevesi çizilen diğer bir çok hizmetten, başta üyelerimiz olmak üzere toplumun her kesimi yazılı veya sözlü müracaatlarıyla yararlanma hakkına sahiptir. Bunun dışında üyelerimiz meslek kollarıyla ilgili her türlü sorunlarına Meslek Komiteleri aracılığı ile çözüm arama hakkına sahiptir.

"Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır."

Üyelerimiz Odamızın tüm hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hizmetler;

Üyelerimize Ticaret Sicil Hizmetlerinin sağlanması,

Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

Odamız fuar teşviklerinden faydalanma,

Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını çeşitlendirme,

Odamız yayınlarından faydalanma, (Dergi, bülten ve gazete gibi)

Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

Yetkili Bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işletmecisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara işaret etmek.

İhracatçıların menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb'nin suret onayları,

İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği'ne gönderilmesi,

İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,

Gayrımenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti,

Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,·

Türkiye'nin birçok yerindeki otel,sağlık kuruluşları ve otobüs şirkelerinden indirimli yararlanma imkanı,

Başarılı firmaların (ihracatçılarımızın, vergi rekortmenlerimizin vs.) ödüllendirilmesi,

Üyelerimizin KOSGEB Sinerji odağı faaliyetlerinden yararlandırılması

Online Bilgilendirme sistemimiz olan www.yozgattso.org.tr web sitemizden üyelerimize bilgi sağlama,

SMS Bilgilendirme Sisteminden Üyelerimizin Bilgilendirmesi,

Sosyal Tesislerimiz olan Çamlık Misafirhanesi, Fuar alanı, Eğitim ve Konferans salonu gibi tesislerimizden üyelerimizin faydalanması,

AB Proje Destek Ofisi sayesinde Firmaların teşvikler ve kredilerden yararlandırılması hizmeti, gibi bir çok hizmetimizden üyelerimiz faydalanabilir.