Giriş Yap

Kurumsal Politikalarımız

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI;

Yozgat TSO, hizmetlerini üyesine en yüksek standartlarda sunar.

Üyeye hizmetin anında ve tam olarak verilmesi temel prensiptir. Bunun için personelini gerekli yetkinliklerle donatır.

Oda üyesi ile arasındaki ilişkiler her düzeyde gizli tutar.

Üyelerinin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetleri, şikâyet, dilek ve önerilerini sürekli ölçer.

Üyeler kendileriyle ilgili tüm bilgi ve destek hizmetlerine, oda ile irtibat kurarak, erişim sağlarlar.

Üye bilgileri her an günceldir.

Üyelere verilen hizmetlerin etkinliği ve verimliliğini sürekli takip eder. Uygun geri bildirimleri üye şartı olarak sisteme dâhil eder.

Oda hizmetleri sırasında, gerekli olan ve üye tarafından temin edilecek tüm dokümanlara erişimi web sayfasından sağlar.

Oda tüm hizmet, faaliyet, duyuru ve bilgilendirmelerini (bilgi edindirme kanunu ile ilgili olanlar da dâhil) web sayfası, elektronik posta, SMS, telefon ve faks yoluyla yapar.

Oda, iş âleminin temsilcisi olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerini, bölgesel etkinliğini, hizmetlerini, bölgesel ve ulusal ekonomik sorunlara yaklaşımlarını, sorunlar karşısında geliştirdiği çözüm önerilerini ve sosyal sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini kamuoyuna tanıtımını, yerel ve ulusal medya organlarıyla, haberleşeme politikası çerçevesinde gerçekleştirir.

 

MALİ YÖNETİM POLİTİKASI;

Yozgat TSO, her yıl Tahmini Bütçesini “TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”ne uygun biçimde yıllık bazda hazırlar. Meclisine onaylatır.

Muhasebesini, ulusal bazda kabul görmüş TOBB’un da uyguladığı ve uygulattığı tek düzen muhasebe ilkelerine göre gerçekleştirir.

Oda, satın alma yöntemini belirler hizmet kalitesini doğrudan etkileyen satın almalar için Tedarikçi Değerlendirmesi yapar.

Yozgat TSO, 4 yıllık Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde, Bütçe planlamasını da Stratejik Planla uyumlu biçimde, 4 yıllık olarak hazırlamayı hedefler.

Yozgat TSO, Mali Politikasını belirlemiştir.

Oda Mali Kaynaklarını uzmanlar aracılığıyla yönetir (fon ve portföy yönetimi).

Mali Yönetim konusunda üst düzey yöneticilere ilişkin görev ve yetkinlik tanımlamalarını yapar.

Mali konularda “şeffaflık” ve “hesap verilebilirliği” sağlamak için mevzuat gereği “Hesapları İnceleme Komisyonu”nu oluşturur.

Oda mali kaynaklarını optimal biçimde yönetebilmek için tüm finansal verileri derler, analiz eder, bilgi üretir ve bu bilgilere dayanarak strateji ve politikalarını uzmanlar kanalıyla belirler ve uygular.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI;

Yozgat TSO, İnsan Kaynağını, Odanın Performansını belirleyen en önemli etken olarak tanımlar.

Kurumun Performansını artırmak için İnsan Kaynağının optimal biçimde yönetilmesi gerektiğine inanır.

İnsan Kaynağı kavramını, “İşe Alım”dan başlayarak, “Kariyer Planı”, “Performans Yönetimi”, “Eğitim ve oryantasyon”, “Ödüllendirme ve Motivasyon” gibi bileşenlerden oluşan bir bütün olarak ele alır.

Sağlıklı bir organizasyon yapısı ve etin Görev Tanımları; İnsan Kaynaklarından maksimum verimin alınması için, sistemi tamamlayan parçalardır.

İnsan Kaynağının Yönetiminde Performans Yönetiminin öneminin bilincindedir.

İnsan Kaynağının Performans artışını, onların yetkinliklerini geliştirerek sağlar.

Eğitim, yetkinliklerin geliştirilmesi için en önemli araçtır.