Ticaret Sicil Müdürlüğünde İstenen Belgeler

Şahıs Kayıtlarında İstenen Evraklar;
 •  Noterden ünvan tescil beyannamesi(3 adet),
 •  Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti(2 adet asıl) ,
 •  İkametgah belgesi (2 adet asıl) ,
 •  Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı ,
 •  4 adet fotoğraf ,
 •  Ustalık belgesi fotokopisi,
 •  Nüfus cüzdan fotokopisi
 •  Hakiki Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinde İstenen Evraklar;
 •  Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil için dilekçe,
 •  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe,
 •  Noter tasdikli anasözleşme (6 adet)
 •  Kuruluş bildirim formu (4 adet)
 •  Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti ve ikametgah belgesi (noter veya muhtar onaylı ) 3 adet,
 •  Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 3 adet ),
 •  Taahhütname yetkili tarafından imzalanmış
 •  Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı ( serbest bölgede is
 •  Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (3 adet)
 •  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 •  Şirkete ait imza sirkülerinin aslı (tescilden sonra)
 •  Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerinde İstenen Evraklar;
 •  Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil için dilekçe,
 •  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe,
 •  Noter tasdikli anasözleşme (6 adet)
 •  Kuruluş bildirim formu (4 adet)
 •  Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti ve ikametgah belgesi (noter veya muhtar onaylı ) 3 adet,
 •  Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 3 adet ),
 •  Taahhütname yetkili tarafından imzalanmış
 •  Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı ( serbest bölgede is
 •  Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (3 adet)
 •  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 •  Şirkete ait imza sirkülerinin aslı (tescilden sonra)>
 •  Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Şube Tescilinde Gerekli olan evraklar:
 •  Taahhütname
 •  Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu'ndan Ticaret Sicil Tüzüğü'nün 55.Maddesine göre tanzim edilecek belge
 •  Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil için dilekçe
 •  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçesi
 •  Merkeze ait evraklardan Sicil Memurluğu'nca tasdikli evrak (2 takım)
 •  Limited (ortaklar),Anonim Şirketten (yönetim kurulu karar( 4 adet)
 •  Kararda şubenin ünvanı,adresi,şube yetkilisinin adı-soyadı,şubeye ayrılan sermaye,şubenin  Yozgat Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil ve ilanının kararda geçmesi gerekli
 •  İmza yetkilisinin fotoğraflı nüfus ikametgah sureti ve şube adına düzenlenmiş imza beyanı (2 adet)
 •  Yetkilinin 3 adet fotoğrafı
 •  Şirkete ait imza sirkülerinin aslı tescilden sonra
 •  Yetkilinin nüfus cüzdan fotokopisi
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Limited Şirketi Yozgat'a Merkez Nakli için Gerekli Evraklar:
 •   Yozgat Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil için dilekçe
 •   Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 •  Taahhütname (yetkili tarafından imzalanaca)
 •  Ortaklar Kurulu Kararı (4 adet) noter tasdikli (nakil ile ilgil)
 •  Son ortakların nüfus ikametgah suretleri (2 adet) fotoğraflı
 •  Yetkilinin imza sirküleri yada imza beyannamesi (2 adet) (şirket ünvanı altında)
 •  Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 47.maddesine göre belge
 •  Merkez dosyasında bulunan evraklardan tasdikli suret (2 takım)
 •  Yetkiliye ait 3 adet fotoğraf
 •  İmza Sirküleri (tescilden sonra)
 •  Ortakların ve yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Merkezi Başka bir Sicilin görev alanında bulunan Anonim Şirketin Yozgat'a merkez nakli:
 •  Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
   Merkezin bulunduğu Sicil Memurluğu'nca tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (2 takım biri fotokopi)
 •  Bakanlık iznine tabi olmayan Anonim Şirketlerde:Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (5 nüsha)
 •  Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde;Genel Kurul tutanağı (3 nüsha)
 •  Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2 nüsha)
 •  Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 •  Hazirun cetveli
 •  Genel Kurulun ekinde hazırlanan tüm evraklardan 1’er adet asıl
 •  Eski Sicil Memurluğu'ndan Sicil Tüzüğü'nün 47.maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 •  Ortakların fotoğraflı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah sureti (2 nüsha asıl)
 •  Temsil yetkisine sahip olanların şirket ünvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
 •  imza sirküleri (2 adet asıl)
 •  Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
 •  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 •  Şirket yetkilisinin 3 adet fotoğrafı
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Yabancı Uyruklu bir Şirketin Türkiye Yozgat Şubesinin Tescili:
 •  30 Kasım 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama ve münkasim şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye  Yozgat Şubesi'nin kuruluşu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınması gerekmektedir.
 •  Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı,vekaletin aslı ve onaylı sureti eklenmelidir)
 •  3 sayfadan oluşan Kuruluş Bildirim Formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır 5 nüsha)
 •  Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 3 nüsha vekaletname sureti
 •  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı
 •  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı 2 nüsha müzeyyel beyanname 3 nüsha ilanı
 •  Şube yetkilisi T.C.uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti,ikametgah belgesi (2 adet) (Nüfus suretlerinde T.C.Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C.kimlik dökümü yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş Noter onaylı pasaport sureti (2 adet) ve vergi numarası dökümü
 •  Şube temsilcisinin şube ünvanı ile düzenlenen imza beyannamesi (2 adet) Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) Türk Konsolosluğu'ndan onaylı
 •  Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
 •  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
Kooperatif Kuruluşundan istenen evraklar:
 •  Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı,ekindeki evrak dökümünü içermelidir, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.
 •  İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış anasözleşme kitapçığı (3 adet)
 •  Bakanlık izin yazısı
 •  Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri ve ikametgah belgeleri (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha)
 •  Yönetim Kurulu Üyelerinin kooperatif ünvanı altında imza beyannameleri (2 adet)
 •  Noter onaylı anasözleşme özeti (2 nüsha)
 •  Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
 •  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı.
 •  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçe.
 •  Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

Odaya Kayıt İçin Gerekli Evraklar


Gerçek Kişiler:

 • Sicil Tasdiknamesi (aslı)
 • İlan Gazetesi (aslı)
 • İmza Sirküleri (aslı)
 • Nüfus Kayıt Örneği (aslı, resimli)
 • İkametgah İlmühaberi (Resimli, muhtardan ya da noterden)
 • İki (2) adet fotoğraf

Tüzel Kişiler:

 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi (aslı)
 • İlan Gazetesi (aslı)
 • İmza Sirküleri (aslı)
 • Ana Sözleşme (aslı)
 • Şubeler için kuruluş merkez gazetesi
 • Şirket ortakları için nüfus cüzdanı sureti
 • Şirket ortakları için ikametgah ilmühaberi

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri