Ticaret Sicil Müdürlüğü Hizmetleri

 Ticaret Sicili İşlemleri ile İlgili Açıklama ve Tanımlar 
Ticaret Sicil Memurluklarının Ticaret ve Sanayi Odalarına Devri
27.06.1995 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 559 sayılı TTK'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname ile TTK'nun bazı maddeleri ile Ticaret Siciline ilişkin 26,27,28. maddeleri değiştirilerek, daha önce Adalet Bakanlığına bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri bünyesinde kurulan Ticaret Sicili Memurlukları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak Ticaret ve Sanayi Odaları nezdinde kurulmaları kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple, 31.10.1995 yılında Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından imzalanan protokol gereğince, Ticaret Sicili Memurluklarının Odamıza devri gerçekleşmiştir.

Ticaret Sicili Memurluğu'nun İş ve Hizmetleri 
1. Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini yapmak,
2. Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri yapmak,
2.1 Gerçek kişilerde unvan, adres, faaliyet konusu değişikliği, ticareti terk ,v.b.işlemleri yapmak,
2.2 Tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği , tescile tabi yönetim kurulu,ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasviyeler vb)
3. Ticaret Sicili memurluğunca düzenlenmesi ön görülen belgeleri vermek,
4. Ticari işletme rehni tescil etmek,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek,
6. Mevzuat gereğince sicil memurluğunca yapılması öngörülen diğer iş hizmetleri yapmak,

Ticaret Sicili İşlemlerinin Tabi Olduğu Hükümler 
Ticaret Siciline ait bütün işlem ve işler özellikle tescil, değişiklik ve kayıt silmeler Türk Ticaret Kanunu ile diğer kanunlar ve Ticaret Sicili Tüzüğü hükümlerine göre yapılır.
Herhangi bir olayın tescil edilebilmesi için bu hususun Kanun veya Ticaret Sicili Tüzüğü'nde yer almış olması zorunludur. (TST.9_12_27)

Harç Zorunluluğu 
Ticaret Sicili Memurluğundan herhangi bir istekte bulunan veya örnek bir evrak isteyen kimse kanuni harcı ödemediği sürece isteği ile ilgili hiçbir işlem yapılamaz. (TST. 12) Her yıl bu harç tarifesi ocak ayında değişmektedir.
Tescil, Koşulları, İlgililer, Talebin Şekli, Süresi, Değişiklikler 

Tescil, Tadil, Terkin:  
Tescil: Bir vakıanın (olayın) sicile geçirilmesi
Tadil (Değişiklik): Sicile yazılmış bir vakıadaki değişiklik dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi ve düzeltilmesi.
Terkin (Kayıt Silme): Sicile yazılmış bir vakıanın ortadan kalkması veya sona ermesi nedeniyle ona ait kayıtların silinmesidir.
Tescilin Koşulları: Tescil talep üzerine yapılır.Tescil talebinin ilgililer veya mümessilleri veya hukuki halefleri tarafından dilekçe ile kanunda aksine hüküm olmadıkça 15 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir.
İlgililer: Tacirin gerçek kişi olması halinde kendisi, tüzel kişi olması halinde yetkili organ veya yetkili temsilcileridir.
Bir hususun tescilini istemeye birden fazla yetkili olduğu zaman kanunda aksine hüküm olmadıkça bunlardan birinin isteği yeterli sayılır.
Değişiklikler: Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişikliğin tescili zorunludur. (T.K. 29. 30. 31. 32. 33) (TST. 21. 24. 31. 32)

Sicil Memurunun İnceleme Mükellefiyeti, Tescilin Reddi, İtiraz 
Sicil Memurunun İnceleme Mükellefiyeti: 
Sicil memuru tescil için gerekli yasal koşulların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.
Tescil için kanun ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nde öngörülen koşulların yerine getirilip getirilmediğini araştırır.
Tescili istenen olayların 3. kişilerde yanlış düşünce uyandırıp uyandırmayacağını, gerçeğe, kamu düzenine, kanunun emredici hükümlerine uygunluğunu araştırmakla mükelleftir. (TK. 34) (TST 28. 29. 30)

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri