2017 Ticaret Sicil Harçları

27 Aralık 2016 tarihli 29931 sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:73) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde233,70.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde670,40.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde1.510,70.-TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde115,80.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde166,00.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde367,50.-TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde115,80.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde166,00.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde367,50.-TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde45,15.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde65,40.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde115,80.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)11,50.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)38,50.-TL

ADRES BİLGİLERİ

Mini Galeri